DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN & PCCC
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 - 2020)
(CẬP NHẬT 01/07/2020)Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên Tiêu chuẩn

CẤP THOÁT NƯỚC

TCVN 4037:2012

Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4038:2012

Thoát nước. Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4474:1987

Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4513:1988

Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7957:2008

Thoát nước. Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 12112:2019

Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

TCXDVN 33:2006

Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

CẤP ĐIỆN - CHIẾU SÁNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN

TCVN 2546:1978

Bảng điện chiếu sáng dùng cho nhà ở. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3257:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp

TCVN 3258:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

TCVN 3743:1983

Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 4213:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp chế biến mủ cao su

TCVN 5334:2007

Thiết bị điện kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu an toàn trong thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 7114-1:2008

Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 1: Trong nhà

TCVN 7114-3:2008

Ecgônômi - Chiếu sáng nơi làm việc - Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà

TCVN 7447-1:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định nghĩa

TCVN 7447-4-41:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-41: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống điện giật

TCVN 7447-4-42:2005

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 4-42: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống các ảnh hưởng về nhiệt

TCVN 7447-4-43:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-43: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống quá dòng

TCVN 7447-4-44:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 4-44: Bảo vệ an toàn- Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ

TCVN 7447-5-51:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-51: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Quy tắc chung

TCVN 7447-5-52:2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-52: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Hệ thống đi dây

TCVN 7447-5-53:2005

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-53: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Cách ly, đóng cắt và điều khiển

TCVN 7447-5-54:2005

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà- Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện- Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ

TCVN 7447-5-55-2010

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 5-55: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Các thiết bị khác

TCVN 7447-5-56:2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 5-56: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện – Dịch vụ an toàn

TCVN 7447-6:2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận

TCVN 7447-7-701: 2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen

TCVN 7447-7-710:2006
(IEC 60364-7-710:2002)

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế.

TCVN 7447-7-714: 2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài

TCVN 7447-7-715: 2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực thấp

TCVN 7447-7-717: 2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7- 717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Các khối di động hoặc vận chuyển được

TCVN 7447-7-729: 2011

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-729: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Lối đi dùng cho vận hành hoặc bảo dưỡng

TCVN 7722-1:2009

Đèn điện. Phần 1: Yêu cầu chung và các thử nghiệm

TCVN 7722-2-2:2007

Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 2: Đèn điện lắp chìm

TCVN 7722-2-3:2007

Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

TCVN 7722-2-5:2007

Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 5: Đèn pha

TCVN 7722-2-6:2009

Đèn điện. Phần 2: Yêu cầu cụ thể. Mục 6: Đèn điện có biến áp hoặc bộ chuyển đổi lắp sẵn dùng cho bóng đèn sợi đốt.

TCVN 9206:2012

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCXD 16:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

TCXD 29:1991

Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN 259:2001

Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị

TCXDVN 333:2005

Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

TCVN 2622:1995

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế 

TCVN 3254:1989

An toàn cháy – Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986

An toàn nổ - Yêu cầu chung

TCVN 3391:2012

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa

TCVN 3890:2009

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình- Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

TCVN 3991:1985

Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng- Thuật ngữ- Định nghĩa

TCVN 4878:2009

Phân loại cháy

TCVN 4879:1989

Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

TCVN 5040:1990

Thiết bị phòng cháy và chữa cháy- Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5279:1990

An toàn cháy nổ - Bụi cháy – Yêu cầu chung

TCVN 5303:1990

An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5314:2001

Công trình biển di động. Qui phạm phân cấp và chế tạo. Phòng và chữa cháy.

TCVN 5684:2003

An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Yêu cầu chung

TCVN 5738:2001

Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5760:1993

Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

TCVN 6100:1996

Phòng cháy chữa cháy . Chất chữa cháy- Cacbon điôxit

TCVN 6101:1996

Thiết bị chữa cháy- Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit – Thiết kế và lắp đặt

TCVN 6102:1996

Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. Bột

TCVN 6103:1996

Phòng cháy chữa cháy - Thuật ngữ - Khống chế khói

TCVN 6160:1996

Phòng cháy chữa cháy. Nhà cao tầng. Yêu cầu thiết kế

TCVN 6161:1996

Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế

 TCVN 6379:1998

Thiết bị chữa cháy- Trụ nước chữa cháy- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 7161-1:2009
(ISO 14520-1:2006)

Hệ thống chữa cháy bằng khí- Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống- P1-Yêu cầu chung

TCVN 7161-9:2009
(ISO 14520-9-2006)

 Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227ea

TCVN 7161-13:2009
(ISO 14520-13:2005)

Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống; Phần 13: Khí chữa cháy IG – 100

TCVN 7026:2013

Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấu tạo

TCVN 7027:2013

Chữa cháy. Bình chữa cháy có bánh xe. Tính năng và cấu tạo

TCVN 7336:2003

Phòng cháy chữa cháy- Hệ thống sprinkler tự động- Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

TCVN 7435-1:2004
(ISO 11602-1)

Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P1- Lựa chọn và bố trí

TCVN 7435-2:2004
(ISO 11602-2)

Phòng cháy chữa cháy- Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy- P2- Kiểm tra và bảo dưỡng

TCVN 7568-1:2006 (ISO 7240-1:2005)

 Hệ thống báo cháy - Phần 1: Quy định chung và định nghĩa

TCVN 7568-2:2013

Hệ thống báo cháy. Phần 2: Trung tâm báo cháy

TCVN 7568-4:2013

Hệ thống báo cháy. Phần 4: Thiết bị cấp nguồn

TCVN 7568-5:2013

Hệ thống báo cháy. Phần 5: Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm

TCVN 7568-6:2013

Hệ thống báo cháy. Phần 6 : Đầu báo cháy khí cac bon monoxit dùng pin điện hóa

TCVN 9310-3: 2012

(ISO 8421-3:1989)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 3: Phát hiện cháy và báo cháy

TCVN 9310-4: 2012

(ISO 8421-4:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy

TCVN 9310-8: 2012

(ISO 8421-8:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng. Phần 8: Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXD 218:1998

Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy- Quy định chung

TCN 48:1996

Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thương mại và dịch vụ - Những quy định chung

TCN 58:1997

Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu an toàn trong khai thác

CHỐNG SÉT

TCVN 8071:2009

Công trình viễn thông. Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất

TCVN 9385:2012

Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 9888-1:2013

Bảo vệ chống sét - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN 9888-2:2013

Bảo vệ chống sét - Phần 2: Quản lý rủi ro

TCVN 9888-3:2013

Bảo vệ chống sét - Phần 3: Thiệt hại vật chất đến kết cấu và nguy hiểm tính mạng

TCVN 9888-4:2013

Bảo vệ chống sét - Phần 4: Hệ thống điện và điện tử bên trong các kết cấu

THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

TCVN 4605:1988

Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5687:2010

Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 7830:2012

Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng

TCVN 7831:2012

Máy điều hòa không khí không ống gió. Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)

TCVN 6304:1997

Chai chứa khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển

TCVN 6485:1999

Khí đốt hóa lỏng (LPG) – Nạp khí vào chai có dung tích đến 150 lít – Yêu cầu an toàn

TCVN 6486:2008

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Tồn chứa dưới áp suất. Yêu cầu về thiết kế và vị trí lắp đặt

TCVN 7441:2004

Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ. Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

TCVN 7567:2006

Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG). Quy tắc giao nhận

TCXDVN 377:2006

  Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thiết kế

KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG)

TCVN 8610:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Tính chất chung của LNG

TCVN 8611:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống thiết bị và lắp đặt. Thiết kế hệ thống trên bờ.

TCVN 8612:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

TCVN 8613:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Quy trình giao nhận sản phẩm

TCVN 8614:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.

TCVN 8616:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

TCVN 8617:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông

TCVN 8618:2010

Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách

ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ

TCVN 8022-1:2009

Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 1: Hệ thống đường ống cho khí nén y tế và chân không

TCVN 8022-2:2009

Hệ thống đường ống khí y tế. Phần 2: Hệ thống xử lý thải khí gây mê

MẠNG VIỄN THÔNG – CÁP TRUYỀN HÌNH

TCVN 6745-1:2000

Cáp sợi quang - Phần 1: Quy định kỹ thuật chung

TCVN 6745-2:2000

Cáp sợi quang - Phần 2: Quy định kỹ thuật đối với sản phẩm

TCVN 6745-3:2000

Cáp sợi quang - Phần 3: Cáp viễn thông - Quy định kỹ thuật từng phần

TCVN 7326-1:2003

Thiết bị công nghệ thông tin - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 8235:2009

Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị mạng viễn thông - Yêu cầu về tương thích điện từ

TCVN 8068:2009

Dịch vụ điện thoại VoIP - Các yêu cầu

TCVN 8238:2009

Mạng viễn thông. Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt

TCVN 8665:2011

Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 8696:2011

Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8697:2011

Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8698:2011

Mạng viễn thông - Cáp sợi đồng thông tin Cat.5 Cat.5e - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8699:2011

Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 8700:2011

Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9247:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản

TCVN 9248:2012

Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng tín hiệu đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)

TCVN 9249:2012

Sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi- Hướng dẫn thiết kế

TCVN 9250:2012

Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

TCVN 9373:2012

Thiết bị trong hệ thống phân phối cáp tín hiệu truyền hình. Yêu cầu về tương thích điện từ (EMC)

TCVN 10251:2013

Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 10296: 2014

Cáp đồng trục dùng trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 10297: 2014

Phiến đấu dây CAT5/CAT5E – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

KỸ THUẬT ÂM THANH

TCVN 4510:1988

Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc

TCVN 4511:1988

Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh xây dựng

CÁCH NHIỆT

TCVN 9312:2012

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Từ vựng

TCVN 9313:2012

Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

TCXDVN 298:2003

Cấu kiện và các bộ phận của công trình- Nhiệt trở và độ truyền nhiệt - Phương pháp tính toán

CÁCH ÂM - CHỐNG ỒN

TCVN 3985:1999

Âm học. Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

TCVN 4923:1989

Phương tiện và phương pháp chống ồn – Phân loại

TCVN 5136:1990

Tiếng ồn. Các phương pháp đo. Yêu cầu chung

TCVN 5949:1998

Âm học. Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư. Mức ồn tối đa cho phép

TCVN 7192-1:2002

(ISO 717-1:1996)

Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 1: Cách âm không khí

TCVN 7192-2:2002/ SĐ1:2008

Âm học. Đánh giá cách âm trong các công trình xây dựng và kết cấu xây dựng. Phần 2: Cách âm va chạm

TCVN 7878-1:2008

Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

TCVN 7878-2:2010

Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường

TCVN 8018:2008

Âm học. Quy trình thiết kế kiểm soát tiếng ồn cho nhà máy hở

TCVN 8777:2011

Âm học. Hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn trong công sở và phòng làm việc bằng màn chắn âm

TCXD 126:1984

Mức ồn cho phép trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 150:1986

Thiết kế chống ồn cho nhà ở

TCXDVN 175:2005

Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

Ghi chú: các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

TCVN 2062:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy dệt thoi sợi bông

TCVN 2063:1986

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp cơ khí

TCVN 3715:1982

Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000kVA, điện áp đến 20kV – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4691:1989

Đèn điện chiếu sáng - Yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 4756:1989

Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

TCVN 4757:1989

Máy phát điện đồng bộ ba pha công suất lớn hơn 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4758:1989

Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 kW. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4762:1989

Cáp điện lực. Điện áp danh định

TCVN 4906:1989

Đèn điện lắp sẵn. Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5770:1993

Máy biến áp dân dụng

TCVN 5828:1994

Đèn điện chiếu sáng đường phố. Yêu cầu kỹ thuật chung

TCN 68-174:2006

Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông

TCXD 25 : 1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 51: 1984

Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế (chuyển đổi thành TCVN 7957:2008)

TCXD 215:1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy

TCXD 216:1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy

TCXD 217:1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho PCCC, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

TCXDVN 46:2007

Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCXDVN 299:2003

Cách nhiệt - Các đại lượng vật lý và định nghĩa

TCXDVN 300:2003

Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ

TCXDVN 319:2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCXDVN 394:2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện

 

 

<< trở lại trang Tin Tức