DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ XÂY DỰNG
(TCVN : 1985 – 2020)
(CẬP NHẬT 01/07/2020)


Ký hiệu
Tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

TCVN 8-1:2015

Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 1: Phần mở đầu và bảng tra

TCVN 185:1986

Hệ thống tài liệu thiết kế. Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.

TCVN 3986:1985

Ký hiệu chữ trong xây dựng

TCVN 3987:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công

TCVN 3988:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng hồ sơ

TCVN 3989:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

TCVN 3990:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

TCVN 4036:1985

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4283:1986

Hệ thống tài liệu thiết kế - Bản vẽ sửa chữa.

TCVN 4318:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công

TCVN 4455:1987

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ

TCVN 4607:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

TCVN 4608:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4609:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Đồ dùng trong nhà.Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

TCVN 4610:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

TCVN 4611:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Kí hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp.

TCVN 4613:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ

TCVN 4614:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

TCVN 4615:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trang thiết bị vệ sinh

TCVN 5422:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế - Ký hiệu đường ống

TCVN 5570:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ

TCVN 5571:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên

TCVN 5572:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Bản vẽ thi công

TCVN 5671:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc

TCVN 5672:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – Yêu cầu chung

TCVN 5673:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5681:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng ngoài nhà – Bản vẽ thi công

TCVN 5686:2012

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng – Ký hiệu quy ước chung

TCVN 5889:1995

Bản vẽ kết cấu kim loại

TCVN 5895:2012
(ISO 8560:1986)

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun

TCVN 5896:2012
(ISO 9431:1990)

Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

TCVN 5897:1995

Bản vẽ kỹ thuật – bản vẽ xây dựng – cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình. Ký hiệu các phòng và các diện tích khác

TCVN 5898:1995

Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng. Bản thống kê cốt thép.

TCVN 6003-1:2012
(ISO 4157-1:1998)

Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà

TCVN 6003-2:2012
(ISO 4157-2:1998)

Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu.
Phần 2: Tên phòng và số phòng     

TCVN 6037:1995

Hệ thồng tài liệu thiết kế xây dựng. Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh.

TCVN 6077:2012

Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

TCVN 6078:2012
(ISO 4172:1991)

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

TCVN 6079:1995

Bản vẽ xây dựng và kiến trúc Cách trình bày bản vẽ - Tỉ lệ

TCVN 6080:2012
(ISO 2594:1972)

Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiếu

TCVN 6081:1995

Thể hiện các tiết diện mặt cắt và mặt nhìn

TCVN 6082:1995

Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng

TCVN 6083:2012
(ISO 7519:1991)

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

TCVN 6084:2012
(ISO 3766:2003)

Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông

TCVN 6085:2012
(ISO 7437:1990)

Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

TCVN 7286:2003

Bản vẽ kỹ thuật – Tỷ lệ

TCVN 7287:2003

Bản vẽ kỹ thuật – Chú dẫn phần tử

TCVN 9256:2012

Lập hồ sơ kỹ thuật. Từ vựng. Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật. Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

TCVN 9260:2012
(ISO 6284 : 1996)

Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

TCXD 212:1998

Bản vẽ xây dựng – Cách vẽ kiến trúc phong cảnh.

TCXD 223:1998

Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung để thể hiện.

TCXD 340:2005

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

TCXDVN 214:2001

Bản vẽ kỹ thuật – Hệ thống ghi mã và trích dẫn cho bản vẽ xây dựng và các tài liệu có liên quan

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã được hủy bỏ:

TCVN 2235:1997

Tài liệu thiết kế. Thiết lập bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép

TCVN 4612:1988

Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng.Kết cấu bêtông cốt thép.Ký hiệu quy ýớc và thể hiện bản vẽ


 

<< trở lại trang Tin Tức