Công trình tiêu biểu

photo

Nhà ở


photo

Khu Du lịch – Sân golf


Danh mục các công trình tiêu biểu đã thực hiện ( từ 2003 đến 2020)

Danh mục các công trình tiêu biểu do chuyên gia CDCo thực hiện ( trước 2003 )